Garanti och skötsel

10 års garanti

Arlandagaraget, rejäl konstruktion rakt igenom.
Vi lämnar 10 års garanti på alla våra garage . Alla våra garage uppfyller Boverkets kontruktionsregler och våra takstolar är CE-märkta och kontrollerade, så med ett Arlandagarage kan våra kunder känna sig trygga.

Vår garanti omfattar 10 års garanti på garagebyggsatsens prefabricerade delar så som stomme och takstolar. Garantin gäller för hållfasthet och stabilitet av stommens bärande konstruktion . Garantitiden börjar på leveransdagen.

Garantiåtagande
Garantin innebär att Arlanda Snickerifabrik AB avhjälper sådant fel på garaget som omfattas av garantin enligt ovan. Arlanda Snickerifabrik AB svarar för alla material- och arbetskostnader för att åtgärda felet. För att garantin ska gälla måste nedan skötselanvisning uppfyllas.

Eventuella fel avhjälps av Arlanda Snickerifabrik AB, eller av utsedd fackman, antingen genom reparation alternativt utbyte av felaktig komponent. Arlanda Snickerifabrik AB åtagande omfattar ej skador på annat än garagebyggnaden och däri ingående komponenter enligt för garaget bifogad materialbeskrivning.

Reklamation
Eventuell reklamation görs skriftligt till Arlanda Snickerifabrik AB så snart möjligt efter att felet upptäcks. Större fördröjningar som gör att ett fel förvärras medför att garantin förfaller.

Skötselanvisning

Denna skötselanvisning skyddar och förlänger livslängden på ditt garage.

Grunden:
Betongplattan måste ha en golvbrunn för att eventuellt smältvatten eller annat vatten, som kan förkomma i garaget, ska kunna transporteras ut från garaget, garageplattan kan i vissa fall även utformas så att vatten rinner ut genom portöppningen. Grundplattan måste ligga på tillräcklig nivå från omkringliggande mark så att vatten inte kan tränga in under syllen, oftast 150-200mm över den högsta marknivån. Marken runt betongplattan måste dräneras med godkända dräneringsmaterial så som grus, singel dräneringsrör. Håll rent rund garaget från löv, grenar och annat bråte som kan samlas närmast fasaden. Lagra inte ved och liknande mot fasadens utsida.

Väggar:
De prefabricerade väggarna uppfyller Boverkets krav på stabillitet och hållfasthet. Det är inte tillåtet att installera fönster, dörrar och portar annat än de som ingår i byggasatsen eller rekommenderas av tillverkaren. Arlanda Snickerifabrik AB ansvarar inte för konstruktionen då fönster , dörrar och portar av större storlek än urtagen från fabrik görs av beställaren. Konstruktionen får inte utsättas för mer belastning än den i sitt ursprung är konstruerad och beräknad för som t.ex vidbyggnad,påbyggnad samt punktlaster. Garanti: 10 års garanti på stomme.

Utvändigt:
Fasaden måste behandlas snarast efter leverans med grundfärg och minst 2 lager täckfärg. Om du har beställt grundmålad fasad måste täckfärgen anpassas efter grundfärgen, fråga tillverkaren. Vid skador i fasadens ytskikt såsom spik och skruvhål skarpmärken och liknande så måste de spacklas, grundmålas och täckmålas snarast. Fasaden bör tvättas med fasadtvätt ca var 3:e-5:e år och behandlas där behov finns.

Invändigt:
Konstruktionen får inte utsättas för högre belastning än den belastning den är beräknad för i sitt ursprung.Invändig spolning får inte förekomma om inte väggarna står på en förhöjd sockel på ca 100-200mm och en godkänd ventilation är installerad för ändamålet. Lagra och torka inte ved invändigt i garaget då veden innehåller hög fuktighet innan den torkat.

Dörrar:
Kontrollera att dörrarna inte klämmer och att det inte ligger sten eller liknande på tröskeln. Om dörren klämmer justera snarast så att dörren löper fritt. Gångjärn och lås bör smörjas en gång per år med avsedd olja. Efterdra skruvarna till lås och trycke regelbundet. Kontrollera och smörj eventuellt tätningslisten. Tvätta dörren från ut och insida 1-2ggr/år med t.ex mild diskmedel eller liknande. Stäng alltid dörren när du lämnar garaget. Om dörren är extra vindutsatt kan det vara lämpligt att montera en stormhake. Alexia och Katarina dörrarna har 10 års garanti för dörrbladets mått- och formstabilitet enligt ss 817304 klass p, samt 5 års garanti mot kondens i isoleringskassett. Ingrepp i dörr så som t.ex larm titthål, postlåda godkänns inte.Läs mer på www.starcenter.se
Fönster:
Kontrollera att fönstren inte klämmer . Om fönstret klämmer justera snarast så att bågen löper fritt. Gångjärn bör smörjas en gång per år med avsedd olja. Tvätta fönstret från ut och insida 1-2ggr/år med t.ex mild diskmedel eller liknande och glaset med fönsterputs .Stäng alltid fönstret när du lämnar garaget. Lämna aldrig fönstret öppet om det är risk att det kan regna direkt mot fönstret.
Garanti 10 år på mekanism.

Garageport:
Smörj rullar och skenor enligt tillverkarens anvisningar.Tvätta portens ut och insida med milt diskmedel 2ggr/år. Bevaka alltid mindre barn som är i närheten av porten när den är i rörelse. Garantier enligt tillverkarens villkor.

Taket:
Takpannor av betong från Benders, byt snarast ut takpanna om du upptäcker att pannan är defekt t.ex spricka eller likande. Skotta aldrig taket från snö utan att rådfråga tillverkaren innan då det oftast inte behövs Taket från utsidan måste hållas rent från mossa, löv och annat skräp. Benders Sverige AB ansvarar under trettio år för hållfasthet, vattentäthet och frostbeständighet.läs mer www.benders.se

Vattenavrinning: Armat
Hängrännor måste rengöras från löv och mossa 1-2ggr/år. Rännan bör även tvättas med mjuk borste från insida och undersida 1ggr/år. Stuprörets anslutning mot dagvattenledning måste regelbundet hållas fritt från löv och annat skräp.
Garanti enligt tillverkarens villkor.

Inklädnad:
Vindskivor och takfot måste behandlas på alla synliga sidor med grundfärg och täckfärg. Eventuella skador på materialet måste åtgärdas eller bytas ut.

Takpapp:
Takpapp YAP500.

Undertak
Råsponttakluckorna är torkade med målfuktkvot 16% . Normal variation är att fuktkvoten varierar i intervallet 13-20% Säkerställ att luckorna inte utsätts för väta eller hög fukt vid montering. Undvik montage vid regn eller mycket fuktig väderlek. Täck luckorna snarast efter montering. Ventilera och avfukta för att undvika kondensluft inifrån huset.