Miljöpolicy

Arlanda Snickerifabrik Garage AB tillverkar i huvudsak prefabricerade garagebyggsatser.

Det är viktigt för oss att alla våra produkter minimerar påverkan på miljön, i allt från konstruktion och materialval till produktion och transporter ut till kund. Dessutom att våra medarbetare har en hälsosam arbetsmiljö och en miljömedveten hantering av avfall från vår produktion. Genom mångårig kunskap av byggmaterial och byggtekniker är vårt grundkrav att tillämpliga lagkrav uppfylls och dessutom fortsätta utveckla miljöarbetet i företaget.

Våra kunder, partners, anställda och ägare ska vara säkra på att vi strävar efter så liten miljöpåverkan som möjligt i vår verksamhet.

Det innebär att vi i vårt dagliga arbete skall:

  • Konstruera produkter för en lång livslängd i material som ger lägsta miljöbelastning sett över hela livscykeln
  • Tillverka våra produkter med minsta möjliga energiförbrukning.
  • Vid inköp av material och tjänster beakta miljöaspekterna.
  • Källsortera avfall, återanvända emballage så långt som möjligt och återvinna byggmaterial i möjligaste mån.
  • Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går
  • Optimera och miljöanpassa våra transporter.
  • Påverka våra leverantörer till ansvarfullt miljöarbete och beakta miljöhänsyn

Vi har riktlinjer för hantering av våra kemiska produkter och arbetsmiljö.