Normer och myndigheter

Statens Planverk är den myndighet som utger normer och anvisningar för huvuddelen av allt offentligt rättsligt byggande i Sverige.

För trätakstolar med spikplåtsförband är följande publikationer av intresse:

  • Svensk Byggnorm anger lastförutsättningar och tillåtna påkänningar för virket.
  • Godkännanderegler "Spikplåtsförband" anger vilka beräkningsmodeller som skall användas för takstolarna och hur spikplåtsförbanden skall dimensioneras. Vidare anges där material- och utförandekrav.

För enskilda produkter och produktgrupper meddelar Statens Planverk dessutom särskilda s k typgodkännanden. Varje spikplåt är typgodkänd och av typgodkännandet framgår vilka tillåtna värden som får användas och hur plåtarna skall vara märkta.

I de fall även dimensioneringssystemen är typgodkända finns handlingar från Planverket, som talar om hur systemen får användas.

Statens Provningsanstalt är s k officiell riksprovplats och svarar för övervakningen av de tillverkare, som anslutit sig till av Planverket godkänd tillverkningskontroll.

Lantbruksstyrelsen meddelar anvisningar för lantbrukets byggnader. Här krävs idag genomgående typgodkända trätakstolar för att statlig lånegaranti skall beviljas. Kartro / Bjerking har därför tagit fram ett särskilt dimensioneringsprogram för lantbrukstakstolar, baserat på Lantbruksstyrelsens anvisningar för produktionsbyggnader inom lantbruks- och trädgårdsnäringen.