Varför trätakstolar med spikplåtsförband?

Att sammanfoga takstolar av trä genom att använda spikförband är det vanligaste sättet numera. Det gör att takstolens konstruktion blir både stabilare och smidigare i hanteringen.

Takstolar av trä med spikplåtsförband

Spikplåtar i takstolar av trä överför ungefär dubbelt så stor kraft per ytenhet förband som spik gör. De tillverkas av varmförzinkad stålplåt genom att tänder stansas ut i rät vinkel. Tillverkningen av takstolen i trä blir snabb genom att spikplåtarna pressas i som ett enda moment. Till fördelarna finns också att man slipper utanpåliggande överlappande virkesdelar vilket sparar virke, minskar transportvolymen samt ger släta ytor. De släta ytorna är värdefulla inte minst ur isoleringshänsyn.

Alla de här fördelarna har gjort att spikplåtar snabbt har växt fram som den mest använda förbindaren av takstolar i trä. I början användes relativt förenklade beräkningsmodeller och dimensionsvillkor för takstolar i trä med spikplåtsförband. Genom att göra olika belastningsförsök med takstolar i full skala kunde man konstatera att dessa metoder gav stora säkerhetsreserver. Beräkningssystemen har därför successivt förfinats och utvecklats så långt att datorer används i dimensionsarbetet. Erfarenheter från omfattande fullskaleprov av takstolar har efter Planverkets godkännande kunnat arbetas in i programmen i form av gynnsamma dimensioneringsvillkor.

Virket till takstolarna av trä utgörs normalt av hyvlat konstruktionsvirke med 34 eller 45 mm:s tjocklek. Fyra hållfastighetskvalitéer - Ö, T 18, T 24 och T 30 - utnyttjas. Bäst ekonomi får man vid användandet av hög virkeskvalitet och låg virkesdimension.

I de fall där virkespåkänningarna är mycket höga, kan takstolen eller delar av den tillverkas av laminerat trämaterial. Denna typ av material är också lämpligt när speciella krav ställs på rakhet och dimensionsstabilitet.

Virkesdelar av samma tjocklek tillkapas med stor noggrannhet och placeras i ett plan. Därefter pressas spikplåtar i från ömse sidor.

Kontakta oss för att få mer information om takstolar i trä!